El C.E. Oratori St.Felip Neri “JASD”, està situat a la Vila de Gràcia de Barcelona. La seu de l’esplai es troba al carrer del sol n. 8, 08012 Barcelona i està vinculat a l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia.

L’esplai, està federat al Moviment de Centres d’Esplai Cristians de Catalunya (MCECC) i pertany a la Zona 3 d’aquest moviment. Per portar a terme el procés d’educació des del Centre d’Esplai ens plantegem una meta: un model de persona i societat cap a on volem arribar. Aquests models queden reflectits dins de l’ideari del Centre.

Aquest és l’ ideari:

Una opció a ser persona:

 • Volem a una persona amb vocació a ser, més que a posseir, crítics, reflexius, dinamitzadors de l’historia.
 • Volem a una persona situada en un procés de construcció personal i de conscienciació, lliure per prendre les seves decisions.
 • Volem a una persona compromesa, que participi activament en la construcció d’una nova societat.
 • Volem a una persona solidaria, arrelada a la seva comunitat immediata, cultura i medi.Volem a una persona que estimi, serveixi i es doni als altres.
 • Volem a una persona oberta al Transcendent, que va més enllà de tota expectativa o utopia humana.
 • Volem a una persona que se senti part integrant de la Natura, respectant-la i estimant-la.

Una opció de societat :

 • Volem una societat amb unes estructures justes i democràtiques.
 • Volem una societat reconeixedora del pluralisme polític, religió, cultural, llibertats polítiques i, diversitat d’ètnia, gènere i orientació sexual.
 • Volem una societat que transformi les actuals estructures social i faciliti el compartir, la donació, l’austeritat, la gratuïtat enfront de l’individualisme i la comercialització de la societat de consum.
 • Volem una societat que promogui el dret de participació en la vida pública i en la gestió de la societat.
 • Volem una societat ecològica, defensora i protectora del medi natural.

Una opció cristiana i eclesial :

 • Com a centre confessional, optem per una opció cristiana que inclogui l’atenció a la dimensió del Transcendent de l’home i la dona en l’educació integral de la persona. Això vol dir, obrir l’acció educativa a la recerca del sentit i del significat de l’existència humana, i presentar el missatge de Jesús sobre el sentit últim de l’home, de la vida, de la història i del món.
 • Volem una opció cristiana que possibiliti el descobriment i el seguiment de la persona de Jesús i del seu missatge alliberador a partir del grup, de l’acció, del medi natural i cultural, de la festa, del joc, dels valors i dels gestos humanitzadors, desinteressats i gratuïts, a la llum de l’Evangeli i de la fe en l’Església.
 • Volem respectar i conèixer les diferents creences i religions d’altres infants i famílies, així com respectar també l’elecció lliure i conscient de les pròpies idees de cada infant i família.

Una opció educativa :

 • Optem per una educació que dugui a terme una pedagogia global, alliberadora i activa.
 • Optem per una educació, on a partir de la vida del grup, la persona arribi a ser conscient del que viu, pensa, sent … és a dir, sàpiga interioritzar la seva experiència.
 • Pretenem una educació que permeti el descobriment del propi ésser, de tal manera que porti cap a una afirmació de la personalitat, la qual es manifesti en un estil de vida coherent i creatiu.
 • Pretenem que faciliti a la persona, a través de l’acció i la reflexió individual i col·lectiva, assumir el seu paper en la transformació de la realitat.
 • Optem per una educació que promogui l’amor per la cultura i la civilització i l’arrelament i la participació en la comunitat de la qual forma part, com a base per un compromís social més ampli.
 • Optem per una educació que promogui el descobriment de la natura, de tal manera que faciliti a la persona el poder-la estimar tot respectant-la i cuidant-la.
 • Optem per una educació que faciliti la transmissió dels valors cristians així com el desenvolupament d’actituds coherents amb aquests valors.